Privacybeleid

Jouw privacy is sinds de oprichting van bpost een van onze fundamentele waarden. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de strikte naleving van het geheim van briefwisseling (briefgeheim) overeenkomstig de Belgische grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  

In een wereld die steeds digitaler wordt, moet ook bpost persoonsgegevens verzamelen en verwerken, onder andere wanneer je via onze career site solliciteert voor een functie bij ons of jezelf inschrijft voor een jobgerelateerd evenement.

In dit document leggen we ons beleid om jouw privacy- en persoonsgegevens te beschermen uit, zodat we jouw vertrouwen kunnen blijven verdienen.  

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. In het kader van een sollicitatie of inschrijving voor een evenement via het volgend formulier (https://solliciteren.bpost.be/jobdagen) gaat dit onder meer om jouw naam, telefoonnummer en emailadres (hierna “persoonsgegevens” genoemd).

Verzamelen van persoonsgegevens

Jouw gegevens kunnen worden verwerkt door drie verantwoordelijken voor de verwerking, namelijk:

  1. Start People nv (Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen) en Manpower nv (Gemeenschappenlaan 110, 1200 Brussel) (hierna “rekruteringspartners”), verantwoordelijken voor het aanvankelijk verzamelen en verwerken van jouw gegevens in het kader van hun erkende activiteiten als bureau voor arbeidsbemiddeling:bepalen of jouw kandidatuur als Postbode, Sorteerder, Vrachtwagenchauffeur, Callcenter medewerker of Commercieel medewerker voldoet aan een vacante betrekking bij bpost en dus aanleiding kan geven tot gesprekken. In het kader van een eventuele aanwerving worden deze gegevens doorgegeven aan bpost met het oog op een evaluatie en op een beslissing of een verwerking.
  2. bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel, hierna “bpost”), verantwoordelijk voor (i) de verwerking van jouw persoonsgegevens die bpost heeft ontvangen, (ii) voor het verzamelen en verwerken van die gegevens om te bepalen of jouw kandidatuur voldoet aan een vacante betrekking, voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die bpost ontvangt van Start People of Manpower (na hun tussenkomst als rekruteringspartner dat helpt bij de aanwerving in het kader van een eventuele aanwerving voor de functie van Commercieel medewerker, Sorteerder, Callcenter medewerker, Postbode of Vrachtwagenchauffeur).

Daarom zullen we in wat volgt steeds een onderscheid maken tussen twee type kandidaatgegevens, enerzijds de gegevens die verwerkt worden door de rekruteringspartners in het kader van een sollicitatie voor postbode, vrachtwagenchauffeur, sorteerder, commercieel medewerker of callcenter agent. Anderzijds de gegevens die verwerkt worden door bpost, voor alle andere functies bij bpost.

Doorgeven van persoonsgegevens

bpost gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van jouw kandidaatgegevens aan partijen buiten bpost group, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld wanneer de gegevens overgemaakt worden aan leveranciers van diensten inzake hulp bij aanwerving), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij jij bpost jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. 

Indien je ons op het einde van de kandidaatstellingsprocedure jouw instemming geeft, dan kunnen wij jouw gegevens gebruiken om contact met jou op te nemen om gelijkaardige werkaanbiedingen voor te stellen of meer algemene informatie te verschaffen over de tewerkstelling bij bpost tijdens de periode waarin jouw profiel actief is. Die periode kan lopen tot maximaal twee jaar na het afsluiten van jouw dossier (in het kader van een sollicitatie via de rekruteringspartners), na jouw laatste aanmelding (in het kader van een sollicitatie rechtstreeks via bpost) of tot aan de vrijwillige anonimisering van jouw profiel.

Daarnaast kan toegang tot jouw kandidaatgegevens worden verleend aan onze ICTdienstverleners die ze verwerken als gegevensverwerkers voor technische interventies, onderhoud en datahosting. Deze zijn soms gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd. 

Bewaring van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor het verwerken en opvolgen van jouw sollicitatie of inschrijving voor een evenement of voor het behandelen van eventuele klachten en dit voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat je jouw gegevens hebt meegedeeld en gedurende dertig dagen volgend op jouw verzoek tot beëindiging.

Jouw kandidaatgegevens worden gedurende 2 jaar bewaard na het afsluiten van jouw dossier (in het kader van een sollicitatie via de rekruteringspartners) of na jouw laatste aanmelding (in het kader van een sollicitatie rechtstreeks via bpost).

Gegevensbeveiliging

bpost neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw kandidaatgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. bpost verbindt zich er ook toe de toegang tot de gegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen. 

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als je inzage wenst in jouw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als je wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als je tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, je je toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kan je online via het webformulier contact met ons opnemen of door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van jouw identiteitsbewijs*, te sturen naar het volgende adres: bpost, Data Protection Office, Munt Centrum (14B), 1000 Brussel. We bezorgen jou binnen 30 dagen een antwoord. 

Mocht je niet het verwachte antwoord op het verzoek ontvangen, dan kan je een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

*Een kopie van jouw identiteitskaart (indien gewenst, kan je het kaartnummer en foto onleesbaar maken) of een kopie van jouw rijbewijs of een kopie van jouw internationaal paspoort (waar zelfde informatie onleesbaar gemaakt kan worden). Gelieve de houdbaarheidsdatum niet onleesbaar te maken. De geboortedatum is vaak gebruikt om het onderscheid te maken tussen mensen met dezelfde naam.

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan je terecht bij het Data Protection Office van bpost: bpost, Data Protection Office, Munt Centrum (14B), 1000 Brussel.